HQIS-030 - 通野未帆2017年番号 ヘンリー塚本原作

HQIS-030 - 通野未帆2017年番号 ヘンリー塚本原作

其他药有相类者,亦同此比。大黄九两,锦文新实者,若微朽即不中用,削去苍皮,乃秤,捣筛为散,以上好米醋三升和之,置铜碗中,于大铛中浮汤上,炭火煮之,火不用猛,又以竹木篦搅药,候任丸,乃停。

又金创血不止而痛者,亦单捣白芍药,末敷上,即止,良验。其根形状如防风而润实。

其性类相近,而人未的识,或出于远方,莫能形似者,但于前条附之。张相及诸人甚异之,遂令点于咬处。

今白蒿春始生,及秋香美,可生食,又可蒸。崔元亮治喉痹肿痛,取荔花皮根,共十二分,以水一升,煮取六合,去滓含之。

内诸药着火上,沸辄下,着土上,沸止又复,九上九下,度可得一升,顿服,即止。 根土黄色,而相交纠,长一秆高五、六寸。

如此说∶则与今南中来者,又皆相类,用之无疑。释曰∶《说文》云∶蕲草也。

Leave a Reply